opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / O uczelni / Wydawnictwo WSL
drukuj

Wydawnictwo WSL

Wyższa Szkoła Logistyki co roku wydaje kolejne podręczniki, które są ściśle związane z realizowanym programem dydaktycznym i stanowią doskonałą pomoc nie tylko dla studentów WSL, ale także innych polskich uczelni, na których kształci się logistyków.

Wszelkie kwestie w sprawie Wydawnictwa WSL proszę kierować do:
Sekretarz Kolegium
mgr Kamila Janiszewska
tel.: 61 850 47 69
kamila.janiszewska@wsl.com.pl

Kolegium redakcyjne WSL

Skład Kolegium Redakcyjnego WSL:

 1. dr inż. Stanisław Krzyżaniak - przewodniczący
 2. doc. dr inż. Ireneusz Fechner - członek
 3. dr hab. inż. Fertsch Marek prof. nadzw - członek
 4. dr inż. Aleksander Niemczyk - członek
 5. dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński prof. nadzw. - członek
 6. dr hab. Ryszard Świekatowski prof. nadzw. - członek
 7. mgr Kamila Janiszewska - sekretarz

Ogólne zasady i procedura postępowania przy podejmowaniu decyzji o wydawaniu podręczników

 1. Zadaniem i kompetencją Kolegium jest rozpatrywanie zgłoszeń wydania podręczników dla studentów WSL, podejmowanie decyzji odnośnie rekomendacji kierowanych do Władz Szkoły i monitoring postępu prac odnośnie zaakceptowanych do realizacji podręczników.
 2. Kolegium odbywa robocze spotkania 2 razy w roku: w czerwcu i w grudniu.
 3. W uzasadnionych wypadkach Kolegium może się spotkać na dodatkowym spotkaniu, na wniosek:
  • Rektora, Kanclerza lub Dziekana,
  • Przewodniczącego Kolegium,
  • 2/3 składu Kolegium.
 4. Podczas posiedzeń Kolegium:
  • ustosunkowuje się do decyzji podjętych podczas poprzedniego spotkania,
  • rozpatruje Zgłoszenia skierowane do Kolegium;
   Zgłoszenia mogą pochodzić od potencjalnego autora (autorów) lub od samego Kolegium Redakcyjnego - w tym przypadku jego przedstawiciel występuje jako "Zgłaszający", a Zgłoszenie podlega takiej samej procedurze, jak zgłoszenia zewnętrzne. Zgłoszenia powinny dotyczyć propozycji przygotowania wydawnictw na następne półrocze (lub, w uzasadnionych przypadkach, na następny rok)
  • przyjmuje informacje o stanie realizacji wcześniej zaakceptowanych zgłoszeń.
 5. W ciągu 7 dni po posiedzeniu Sekretarz Kolegium:
  • rozsyła do wszystkich członków Kolegium protokół z posiedzenia,
  • przesyła Zgłaszającym informację o decyzjach podjętych przez Kolegium odnośnie ich zgłoszeń,
  • przekazuje Władzom Uczelni dokumentację Zgłoszeń zaopiniowanych pozytywnie do realizacji.

 

Czasopismo LogForum

Czasopismo LogForum

LogForum jest elektronicznym czasopismem naukowym, poświęconym problemom badawczym z dziedziny szeroko pojętej logistyki. Periodyk ten publikuje wyniki prac autorów z kilku państw i stanowi ogólnodostępne forum wymiany osiągnięć naukowych w obszarze zarządzania i organizacji oraz logistyki.

Czasopismo można znaleźć w wielu prestiżowych bazach danych, a artykuły tam publikowane, są cytowane w pismach krajowych i zagranicznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 roku, za opublikowanie pracy naukowej w czasopiśmie „Logforum” przysługuje 13 punktów.

Zapraszamy na www.logforum.net

Publikacje do pobrania

Logistics Management - modern development trends

Logistics management based on strategy formulation, planning, material flow control, warehousing, inventory, work in progress, finished goods and adequate information - from the point of obtaining to the point of consumption - in order to adjust to the needs of customers and their satisfaction. Tasks of logistics management can be divided into supply logistics, production and distribution. Therefore, in this monograph it was decided to take into account the basic material flow phases in terms of enterprise and supply chain management.

This monograph is the result of cooperation between researchers from Poznan School of Logistics and Poznan University of Technology, specialists from Institute of Logistics and Warehousing and practitioners of the leading Polish logistics enterprises. The principal aim of the monograph is a comprehensive approach of logistics management, including best practices. The results of the research presented in this monograph are the result of a detailed analysis of not only the Polish economy, but also of international scientific cooperation by the authors of individual chapters, which obtained also thanks to the Erasmus+ Programme. Therefore, another important aim of this monograph is to promote the knowledge and best practices regarding the logistics management and their confrontation with other research institutions in the European Union.

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)