opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Studia podyplomowe / Zintegrowane zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie
drukuj

Zintegrowane zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie

Zarządzanie Środowiskowe w Przedsiębiorstwach - Wyższa Szkoła Logistyki

Koncepcja studiów „Zintegrowane zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie - ZZŚwP” oparta jest na standardach systemów zarządzania wg normy środowiskowej ISO 14001, normy jakości ISO 9001 oraz wg normy PN-N 18001 dotyczącej systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia roli menadżera zarządzania środowiskowego w różnych sektorach gospodarki, a także w urzędach i instytucjach użytku publicznego.

Opracowując program studiów kierowano się doświadczeniami wyniesionymi z wcześniejszej realizacji studiów podyplomowych – „Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach” przygotowanych w ramach projektu nr POKL.04.03.00-00-209/12, a także opiniami ich uczestników, wykładowców i współpracujących w ramach ich realizacji przedsiębiorstw i instytucji. Wykorzystano także doświadczenia wyniesione ze współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania – partnerem merytorycznym uczelni, który realizował szereg prac badawczych i rozwojowych z sukcesem wykorzystywanych w praktyce.

Aktualny, nowy program studiów, odpowiada na bieżące i przyszłe potrzeby oraz wyzwania przedsiębiorstw i instytucji na globalizujących się rynkach współczesnej światowej gospodarki, a kontakt z Wyższą Szkołą Logistyki po ich ukończeniu pozwoli słuchaczom uzupełniać i aktualizować wiedzę w miarę pojawiających się nowych zadań i wyzwań państw i narodów.

Studia te kształcą specjalistów z zakresu ochrony środowiska, przygotowując ich do projektowania, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach różnych sektorów gospodarki, a także w organizacjach nonprofit.

Absolwenci studiów podyplomowych - Zintegrowane zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie - uzyskają dyplom ukończenia studiów podyplomowych WSL, a także możliwość zdobycia ( po zdaniu egzaminów) certyfikatów: Audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego oraz Pełnomocnika ds. systemu zarządzania środowiskowego.

Studia podyplomowe ZZŚwP to praktyczne umiejętności i specjalistyczna wiedza w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania środowiskowego nie tylko w biznesie, oraz zasad pozwalających na skuteczną ochronę środowiska naturalnego w kontekście zagrożeń wynikających ze szkodliwej działalności przedsiębiorstw. To także aktualne informacje na temat sposobów finansowania przedsięwzięć proekologicznych, podstaw ekonomiki ochrony środowiska oraz kompendium wiedzy dotyczącej nowoczesnych strategicznych koncepcji i metod zarządzania, w tym zarządzania zużyciem energii.

Studia kierowane są do:

  • absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich różnych kierunków i specjalności.
  • urzędników administracji państwowej, samorządowej, pracowników podmiotów gospodarczych, firm i instytucji wspierających przedsiębiorczość oraz zajmujących się edukacją w zakresie ekologii i ochroną środowiska.
  • wszystkich zainteresowanych możliwością podniesienia kwalifikacji i poszukujących nowych wyzwań zawodowych w zakresie ochrony środowiska i zdobycia uprawnień audytora i pełnomocnika zarządzania środowiskowego.

Zalety studiów w WSL

  • Unikalny program studiów – którego podstawowym założeniem jest zintegrowane normatywne podejście do zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie. Program zawierający różnorodne treści składające się na spójny zasób wiedzy i kompetencji obejmujący zagadnienia prawne, administracyjne, ekonomiczne, organizacyjne i techniczne niezbędne do sprawnego dokumentowania, implementowania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie. Treści programu odnoszą się w bezpośredni sposób do realizacji przyszłych zadań menadżerskich w zakresie ochrony środowiska w każdej organizacji.
  • Jakość kształcenia – pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna, zapewnia studentom nowoczesną infrastrukturę i komfortowe warunki do nauki. Gwarantuje najwyższą jakość kadry dydaktycznej z Wyższej Szkoły Logistyki i innych uczelni wyższych przy współpracy specjalistów z Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz ekspertów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem z zakresu zarządzania środowiskowego.
  • Walory praktyczne – słuchacze studiów podyplomowych będą mieli możliwość nauki korzystania z oprogramowania biznesowego klasy ERP oraz systemu typu business analitics. Swobodny dostęp do narzędzi informatycznych, używanych powszechnie w przedsiębiorstwach logistycznych będzie możliwy w ramach Wirtualnej Platformy Systemów Biznesowych.
  • Wysokie kompetencje – absolwenci studiów zdobędą kompetencje menadżerskie w zakresie zdolności działania pod presją, zjednywania do własnych pomysłów i rozwiązań, dowodzenia grupą, a także umiejętności myślenia strategicznego m.in. poprzez zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektami w ochronie środowiska, czy koncepcję zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach.

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)