opcje
Wyższa Szkoła Logistyki / Oferta / Studia podyplomowe / Ekologistyczna systemowa gospodarka odpadami komunalnymi
drukuj

Ekologistyczna systemowa gospodarka odpadami komunalnymi

Zarządzanie Środowiskowe w Przedsiębiorstwach - Wyższa Szkoła Logistyki

W gospodarce odpadami komunalnymi po 2013 roku nastąpiły bardzo istotne zmiany. Pojawiła się możliwość skoordynowania działań, a jednostki samorządu terytorialnego otrzymały szereg nowych uprawnień, ale także nowych obowiązków. Próby uporządkowania gospodarki odpadami przynoszą różne efekty, często niezamierzone a również takie, które wywołują niezadowolenie społeczne. Najczęstszymi przyczynami tego stanu rzeczy jest brak wiedzy i dobrych doświadczeń oraz niewłaściwe przygotowanie pracowników, którym powierzono nowe obowiązki.

Logistyka dysponuje rozwiązaniami, które z powodzeniem mogą być wykorzystane do usprawnienia gospodarki odpadami i eliminacji towarzyszącej jej problemów, ponieważ logiczny ciąg działań dotyczący postępowania z odpadami jest w rzeczywistości formą łańcucha logistycznego na podobieństwo łańcuchów dostaw, w ramach których odbywa się przepływ towarów pomiędzy dostawcami i odbiorcami. Wieloletni dorobek logistyki oraz wdrożone do praktyki rozwiązania pozwalają na sprawny przepływ towarów bez zbędnej zwłoki, z wyeliminowaniem nieracjonalnych działań i kosztów oraz marnotrawstwa zasobów i pracy ludzkiej. Te dobre doświadczenia można z powodzeniem wykorzystać w gospodarce odpadami komunalnymi.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do roli specjalistów szeroko pojętej gospodarki odpadami w urzędach, instytucjach i przedsiębiorstwach

Opracowując program studiów kierowano się doświadczeniami wyniesionymi z wcześniejszej realizacji studiów podyplomowych – „Ekologistyka – zintegrowany system zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi” przygotowanych w ramach projektu unijnego nr POKL.04.03.00-00-209/12, a także opiniami ich uczestników, wykładowców i współpracujących w ramach ich realizacji przedsiębiorstw i instytucji.

Wykorzystano także doświadczenia wyniesione z współpracy ze Instytutem Logistyki i Magazynowania – partnerem merytorycznym uczelni, który realizował szereg prac badawczych i rozwojowych dotyczących problematyki odpadów, z sukcesem wykorzystywanych w praktyce. Aktualny, nowy program studiów, z poszerzonym blokiem zajęć praktycznych, odpowiada na bieżące potrzeby i wyzwania towarzyszące gospodarce odpadami komunalnymi, a kontakt z Wyższą Szkołą Logistyki po ich ukończeniu pozwoli słuchaczom uzupełniać i aktualizować wiedzę w miarę pojawiających się nowych potrzeb, zadań i obowiązków.

Studia kierowane są

do szerokiego grona uczestników logistycznego łańcucha odpadów:

 • organizatorów i członków związków celowych tworzonych przez samorządy dla potrzeb gospodarki odpadami,
 • kadry kierowniczej i pracowników jednostek samorządów terytorialnych,
 • kadry kierowniczej i pracowników przedsiębiorstw odbierających odpady, zajmujących się ich segregacją, recyklingiem, przetwórstwem, utylizacją i prowadzeniem składowisk odpadów.

Studia są także doskonałą okazją do nabycia wiedzy i kompetencji przez osoby poszukujące nowych wyzwań zawodowych. Radykalne zmiany jakie nastąpiły w gospodarce odpadami sprawiły, że na rynku pracy brakuje pracowników odpowiednio przygotowanych do nowych obowiązków.

Zalety studiów w WSL

 • Unikalny program studiów, którego podstawowym założeniem jest systemowe podejście
  do gospodarki odpadami akcentujące celowość integracji i koordynacji działań oraz pokazujące ich możliwości i efekty. Program zawierający różnorodne treści składające się na spójny zasób wiedzy i kompetencji obejmujący zagadnienia prawne, administracyjne, ekonomiczne, organizacyjne i techniczne niezbędne do sprawnego zarządzania gospodarką odpadami i jej elementami. Treści programu odnoszą się w bezpośredni sposób do realizacji zadań w łańcuchu odpadów od ich gromadzenia, przez zbiórkę, przemieszczanie, segregację, odzysk, recykling, przetwarzanie po utylizację. Obejmują także ważne kwestie zarządzania kosztami oraz monitorowania i rozliczania efektów gospodarki odpadami.
 • Walory praktyczne programu studiów. Słuchacze zwiedzą zakład zagospodarowania odpadów
  i jego elementy – punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), składowisko odpadów oraz kompostownię. Odbędą również wizyty w przedsiębiorstwie zajmującym się segregacją
  i przetwarzaniem odpadów oraz w spalarni odpadów. Będą mieli także możliwość uczestniczenia
  w zajęciach w laboratorium chemicznym, gdzie zapoznają się z nowoczesnymi procedurami oceny właściwości odpadów, a także metodami ich przetwarzania i unieszkodliwiania oraz sposobami kontroli przebiegu tych procesów.  Podczas zajęć dydaktycznych spotkają się z praktykami, którzy będą się dzielić swoimi różnorodnymi doświadczeniami zawodowymi związanymi z odpadami.
 • Doświadczona kadra wykładowców Wyższej Szkoły Logistyki i współpracujących z nią uczelni
  oraz pracowników naukowo-badawczych Instytutu Logistyki i Magazynowania wsparta specjalistami - praktykami wywodzącymi się ze środowisk samorządowych i gospodarczych.
 • Rozwiązania i narzędzia z dziedziny logistyki, dzięki którym logistyczny łańcuch odpadów może funkcjonować w sposób bardziej wydajny i efektywny.

Do góry

e-Indeks to jedyny indeks jaki obowiązuje w WSL. Zaloguj się na swoje konto studenta, aby sprawdzić oceny, płatności za studia, czy komunikaty dziekanatu.

Internetowe forum WSL, to miejsce spotkań studentów. Jeśli rozpoczynasz studia w WSL, to właśnie tutaj znajdziesz nowych kolegów z tej samej grupy :-)